Programi

PROGRAMI RADA DJEČJEG VRTIĆA

Program i rad vrtića provodi se u skladu sa smjernicama o radu na primjeru humanističkog pristupa, odnosno vrtića bez prisile u kojem djeca spontano uče, te u kojem vlada povjerenje na relaciji dijete – odgojitelj – roditelj i obrnuto. Polazište našeg rada su razvojne osobine i individualne potrebe svakog djeteta, kao i socijalne, emocionalne, spoznajne, kulturne, duhovne i druge potrebe djece, roditelja i svih zaposlenika, koje nastojimo zadovoljavati i njegovati u duhu tradicije našeg kraja.

REDOVITI PROGRAM

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene treće godine djetetova života do njihova polaska u školu.

Programi u vrtiću mogu biti;

 • poludnevni u trajanju od 5 sati
 • cjelodnevni 10-satni program
 • program predškole
 • kraći sportski program
 • integrirani program ranog učenja engleskog jezika

Svi programi prilagođeni su dobnim i razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Glavne zadaće programa su;

 • Poticanje usvajanja znanja, vještina i navika
 • Razvijanje sigurnosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
 • Razvijanje osjećaja pripadnosti
 • Samostalnosti i samokontrole
 • Društvenosti , suosjećajnosti i empatije

Uspješnost realizacije programa i učinkovitosti odvijati će se uspoređivanjem podataka o djetetovu razvoju i razvojnim potrebama dobivenih na početku i na kraju pedagoške godine.

Na kraju pedagoške godine piše se godišnje izvješće o radu i provođenju programa.

PROGRAM PREDŠKOLE

Rad s djecom u godini prije polaska u školu provodit će se u skladu s odobrenim Programom predškole. Program rada s djecom u predškoli realizirat će se u istoj mjeri s djecom u dobi od 6. i 7. godine koja borave u programu redovitog cjelodnevnog boravka u vrtiću kao i s djecom koja nisu
obuhvaćena redovitim programom u dječjem vrtiću, a školski su obveznici za sljedeću školsku godinu.
Djeca koja nisu polaznici redovitog programa pohađat će program predškole koji će se realizirati u prostoru Dječjeg vrtića „Smješko“ Vir u popodnevnim satima. Program predškole traje 250 sati, a provodit će se u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u trajanju od 2 sata dnevno, ovisno o organizacijskim mogućnostima te broju polaznika predškole. 

Tijekom programa predškole težit će se na poticanju optimalnog razvoja na svim područjima psiho-fizičkog razvoja djeteta i usvajanja onih znanja, vještina i navika koji će djetetu olakšati prijelaz u organizirani školski sustav.

KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

Dječji vrtić “Smješko” ima viziju razvoja vrtića koja odgovara pojmu „vrtić po mjeri djeteta“, opredjeljujući se pri tom za provođenje obogaćenih programa među kojima veliku ulogu ima sportski program. Provedbom programa kod djece će se pokušati stvoriti navika ispunjenja slobodnog vremena sportskim aktivnostima kao preduvjet pravilnog, zdravog odrastanja, poticati navike o zdravom načinu života te uvažavati individualnost ali i stvarati suradničke i partnerske odnose s djecom i odraslim osobama. Nije potrebno naglašavati važnost zadovoljavanja osnovnih biotičkih potreba djece predškolske dobi za kretanjem i igrom. Međutim, važno je istaknuti da ulaskom kineziologa u predškolske ustanove, koji provode specifične kineziološke aktivnosti, ti programi dobivaju na kvantiteti i kvaliteti.

U kraći sportski program biti će uključena djeca iz tri dobno mješovite skupine koje pohađaju djeca od treće godine do polaska u školu. Vremenska organizacija programa predviđena je tijekom cijele pedagoške godine u okviru radnog vremena vrtića, tri puta tjedno po pola sata u svakoj skupini u prijepodnevnim satima. Provođenje programa predviđeno je u dvorani te na vanjskom igralištu vrtića.

Cilj programa je pozitivno utjecati na cjeloviti rast, razvoj i odgoj djeteta putem različitih sportskih aktivnosti i sadržaja. Uz poštivanje individualnih osobitosti, omogućiti djetetu razvoj svijesti o ulozi i značenju svakodnevnog vježbanja na cjelokupnu kulturu življenja ali i formirati pozitivne stavove prema sportu i stvoriti suradničko i partnersko ozračje te usvojiti naviku zdravog načina života primjereno djeci ranog i predškolskog uzrasta.

Glavne zadaće ovog programa odnose se na :

 • uspostavljanje stimulativnog okruženja u vrtiću koje će poticati cjelovit rast i razvoj djeteta
 • poticanje djetetove neovisnosti i samostalnosti u aktivnostima
 • poticanje pozitivnog odnosa spram zdravog načina života
 • razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi, jačanja njegovog samopouzdanja kao i osjećaja kompetentnosti
 • razvijanje tolerantnosti prema drugima, njihovim mogućnostima i potrebama
 • stvaranje suradničkog i partnerskog okružja među djecom

INTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program engleskog jezika definiran je kao specijalizirani program s ciljem utjecanja na cjelovit razvoj djeteta. Komunikacija na engleskom jeziku odvijat će se spontano u svakodnevnim životnim situacijama i dijelovima odgojno obrazovnog procesa od jutarnjeg dolaska. Organizirat će se razne aktivnosti u autentičnim ambijentima s mogućnošću druženja i komuniciranja s većim brojem osoba, te osigurati bogato okruženje koje će poticati doživljaje i iskustva u različitim situacijama i aktivnostima. Posebno će se voditi briga o usklađivanju korištenja stranog jezika s materinjim jezikom, a u skladu s određenim situacijama i djetetovim potrebama.

Cilj ovog programa je stvoriti okruženje u kojem se omogućuje učenje engleskog jezika i upoznavanje s kulturom i tradicijom drugog naroda primjeren djeci ranog i predškolskog uzrasta.

Glavne zadaće ovog programa odnose se na:

 • uspostavljanje okruženja u vrtiću koje će poticati djecu na komunikaciju na engleskom jeziku
 • razvijanje motivacije i pozitivnog odnosa spram učenja stranog jezika
 • upoznavanje s izgovorom i intonacijom engleskog jezika
 • usvajanje engleskog jezika metodom slušanja s razumijevanjem
 • omogućiti djetetu postupno izražavanje na engleskom jeziku, prema njegovim izražajnim mogućnostima
 • poticati i stvarati pozitivnu sliku djeteta o sebi, jačati njegovo samopouzdanje kao i osjećaj kompetentnosti u izražavanju na engleskom jeziku
 • razvijanje tolerancije prema drugim kulturama
 • upoznavanje i razvijanje interesa za druge ljude, običaje zemlje i kulture