Akti

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

ISPRAVAK KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

PRAVILNIK O USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html

PODZAKONSKI PROPISI

PRAVILNIK O SREDIŠNJEM KATALOGU SLUŽBENIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_124_2356.html

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ISKLJUČIVIH PRAVA NA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_582.html

PRAVILNIK O VRSTAMA I SADRŽAJU DOZVOLA KOJIMA SE UTVRĐUJU UVJETI PONOVNE UPORABE INFORMACIJA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html

UREDBA O TROŠKOVIMA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1706.html