INTEGRIRANI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA TE KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

S provedbom su ove godine započela dva verificirana programa –  integrirani program ranog učenja engleskog jezika te kraći sportski program.

Program ranog učenja engleskog jezika će se provoditi integrirano u redovitom desetsatnom programu u tri dobno mješovite odgojne skupine koje pohađaju djeca od treće godine do polaska u školu. Organizacija programa predviđena je tijekom cijele pedagoške godine. Komunikacija na engleskom jeziku odvijat će se spontano u svakodnevnim životnim situacijama i dijelovima odgojno obrazovnog procesa od jutarnjeg dolaska. Cilj programa ranog učenja engleskog jezika je stvoriti okruženje u kojem se omogućuje učenje engleskog jezika i upoznavanje s kulturom i tradicijom drugog naroda primjeren djeci ranog i predškolskog uzrasta.

Također, od ove godine provodi se i kraći sportski program u koji će također biti uključena djeca iz sve tri dobno mješovite skupine, a provodit će ga kineziolog Mate Kapović. Vremenska organizacija programa predviđena je tijekom cijele pedagoške godine u okviru radnog vremena vrtića, tri puta tjedno po pola sata u svakoj skupini u prijepodnevnim satima. Provođenje programa predviđeno je u dvorani te na vanjskom igralištu vrtića. Cilj programa je pozitivno utjecati na cjeloviti rast, razvoj i odgoj djeteta putem različitih sportskih aktivnosti i sadržaja. Uz poštivanje individualnih osobitosti, omogućiti djetetu razvoj svijesti o ulozi i značenju svakodnevnog vježbanja na cjelokupnu kulturu življenja ali i formirati pozitivne stavove prema sportu i stvoriti suradničko i partnersko ozračje te usvojiti naviku zdravog načina života primjereno djeci ranog i predškolskog uzrasta.

Foto : Virski list