Programi

PROGRAMI RADA DJEČJEG VRTIĆA

Program i rad vrtića provodi se u skladu sa smjernicama o radu na primjeru humanističkog pristupa, odnosno vrtića bez prisile u kojem djeca spontano uče, te u kojem vlada povjerenje na relaciji dijete – odgojitelj – roditelj i obrnuto. Polazište našeg rada su razvojne osobine i individualne potrebe svakog djeteta, kao i socijalne, emocionalne, spoznajne, kulturne, duhovne i druge potrebe djece, roditelja i svih zaposlenika, koje nastojimo zadovoljavati i njegovati u duhu tradicije našeg kraja.

Redoviti program

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene treće godine djetetova života do njihova polaska u školu.

Programi u vrtiću mogu biti;

  • poludnevni u trajanju od 5 sati
  • cjelodnevni 10-satni program
  • integrirani program predškole

 

Svi programi prilagođeni su dobnim i razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Glavne zadaće programa su;

  • Poticanje usvajanja znanja, vještina i navika
  • Razvijanje sigurnosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
  • Razvijanje osjećaja pripadnosti
  • Samostalnosti i samokontrole
  • Društvenosti , suosjećajnosti i empatije

Uspješnost realizacije programa i učinkovitosti odvijati će se uspoređivanjem podataka o djetetovu razvoju i razvojnim potrebama dobivenih na početku i na kraju pedagoške godine.

Na kraju pedagoške godine piše se godišnje izvješće o radu i provođenju programa.

PROGRAM PREDŠKOLE

Rad s djecom u godini prije polaska u školu provodit će se u skladu s odobrenim Programom predškole. Program rada s djecom u predškoli ostvarivati će djeca u šestoj i sedmoj godini života koja borave u redovnom programu u vrtiću. Tijekom programa predškole težit će se na poticanju optimalnog razvoja na svim područjima psiho-fizičkog razvoja djeteta i usvajanja onih znanja, vještina i navika koji će djetetu olakšati prijelaz u organizirani školski sustav.